Regulamin szkoleń

FUNDACJA „BY DALEJ IŚĆ”

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

1. Organizatorem szkolenia jest Fundacja „By Dalej Iść” ul. Chopina 2 C, 41-400 Mysłowice, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367585, REGON 241753164, NIP 634-276-67-02 zwana dalej Fundacją.

2. Zajęcia w ramach szkolenia odbywać się będą zgodnie z przyjętym programem szkolenia o ustalonej liczbie godzin oraz w terminie, dostępnym na stronie internetowej Fundacji (www.bydalejisc.pl) oraz w sekretariacie Fundacji mieszczącym się przy ul. Chopina 2 c w Mysłowicach (41-400). Fundacja zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia oraz do dokonania ewentualnych zmian w programie szkolenia, zmian terminu i trenerów / wykładowców nie później niż 3 dni przed szkoleniem, jednakże termin ten może nie być zachowany wobec działania siły wyższej, przez którą należy rozumieć nagłą chorobę wykładowy, powodzie, pożary itd. Informacja dot. ewentualny zmian zostanie przekazana do uczestnika szkolenia telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym na szkolenie.

3. Cena szkolenia obejmuje: udział w zajęciach (z wyłączeniem kosztów dojazdu, noclegu, parkingu, wyżywienia), zestaw materiałów szkoleniowych, poczęstunek podczas przerw w szkoleniu, wydanie świadectwa ukończenia szkolenia uczestnikowi szkolenia.

4. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.fundacjabydalejisc.org.pl przesłanie kompletnego formularza zgłoszeniowego poprzez email:  szkolenia@bydalejisc.org.pl lub na adres Fundacji „By Dalej Iść” ul. Chopina 2c, 41-400 Mysłowice oraz wniesienie opłaty za szkolenie na minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia, przelewem na rachunek bankowy Fundacji wskazany w pkt 9 niniejszego regulaminu. Za dzień dokonania opłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji. Po upływie tego terminu zgłoszenie  udziału w szkoleniu jest dopuszczalne po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Fundacją, potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Z zastrzeżeniem punktu 6, Fundacja najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia prześle, za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy, do osób, które zgłosiły  udział w szkoleniu potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi szkolenia.

6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Fundacja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeżeli lista uczestników w danym terminie będzie już zamknięta oraz w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej liczby osób.

7. W przypadkach określonych w punkcie 2 i 6,  opłaty za udział w szkoleniu zostaną zwrócone w całości w ciągu 7 dni od daty przekazania  informacji, o której mowa w pkt 2,do uczestnika szkolenia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy strony uzgodnią w drodze korespondencji emailowej, że wpłacona opłata zostanie zaliczona na poczet opłaty za szkolenie w innym terminie.

8. Opłaty za szkolenie należy dokonać przelewem najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia na rachunek  bankowe Fundacji prowadzonym w Banku PEKAO S.A. o numerze 71 1240 1330 1111 0010 4858 0048

9. Rachunek zostanie wystawiony w ciągu 7 dni od daty otrzymania opłaty za szkolenie i zostanie doręczony uczestnikowi w trakcie zajęć lub przesłany pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszenia. Rachunek jest wystawiany tylko na dane wskazane na formularzu zgłoszenia. Nie ma możliwości zmiany tych danych po wystawieniu rachunku.

10. Rezygnacja z udziału w szkoleniu  nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

11. Fundacja będzie rozpatrywać  reklamacje dotyczące szkolenia otrzymane w formie pisemnej . Reklamacje rozpatrywane będą przez Fundację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, w drodze pisemnej informacji  przesłanej na adres wskazany przez uczestnika.

12. Przesłanie do Fundacji wypełnionego formularza zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu  oraz z zawarciem umowy pomiędzy Fundacją a uczestnikiem szkolenia .

13. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2014 poz. 1182), Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Fundację w celu organizowania i realizacji szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

14. Na zakończenie szkolenia tj. w ostatnim dniu zajęć, uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia uwzględniające wszystkie zajęcia oraz liczbę godzin tych zajęć. Zaświadczenie wydawane jest na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DzU nr 31, poz. 216).

15. We wszystkich sprawach organizacyjnych (wszelkie pytania, problemy) uczestnicy powinni kontaktować się z sekretariatem Fundacji pod tel. +48 668-883-575, +48 733-928-874, e-mail: info@bydalejisc.org.pl

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r.

17.  Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Fundację, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.bydalejisc.org.pl. Szkolenia rozpoczęte  przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu przesłania formularza zgłoszeniowego, zgodnie z pkt 4 niniejszego regulaminu.


Nasze działania wspierają:

Projektowanie serwisów www, skanowanie slajdów